• 26

    Nov

    Yttrande över Öppna data-utredningens huvudbetänkande Innovation genom information (SOU 2020:55)

    Läs mer