• 03

  okt

  Yttrande över Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps förslag till föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S) och transport av farligt gods på järnväg (RID-S)

  Läs mer
 • 21

  maj

  Yttrande över Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om avgifter inom vägtrafik- och sjöfartsområdet, m.m.

  Läs mer
 • 23

  apr

  Yttrande över Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om tekniska specifikationer för driftskompatibilitet för delsystemet ”Rullande materiel – buller” i järnvägssystemet för konventionella tåg

  Läs mer