• 17

  aug

  Yttrande över promemorian Undantag från mervärdesskatt för vissa posttjänster

  Läs mer
 • 19

  jan

  Remiss av Grönbok om mervärdesskattens framtid – Ett enklare, stabilare och mera effektivt mervärdessystem KOM (2010) 695 slutlig

  Läs mer
 • 02

  jul

  Tullverkets allmänna råd till 7 kap. 8 § tredje stycket mervärdesskattelagen (1994:200)

  Läs mer
 • 30

  jun

  Yttrande över Finansdepartementets promemoria Mervärdesskatt – omvänd skattskyldighet vid handel med utsläppsrätter för växthusgaser

  Läs mer