• 02

    nov

    Yttrande över Jordbruksverkets förslag till föreskrifter om saluföring av förökningsmaterial för fruktplantor och fruktplantor avsedda för fruktproduktion samt förslag till ändring i föreskrifter (SJVFS 2004:79) om saluföring m.m. av förökningsmaterial av prydnadsväxter samt av annat föröknings- och plantmaterial av grönsaker än utsäde

    Läs mer