• 03

  okt

  Yttrande över Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps förslag till föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S) och transport av farligt gods på järnväg (RID-S)

  Läs mer
 • 18

  jun

  Näringsdepartementets promemoria Sammanställning av lokala trafikföreskrifter som avser transport av farligt gods 10 kap. 12 a § trafikförordningen

  Läs mer