Yttrande eller kanslisvar

Regelrådet yttrar sig över konsekvensutredningar som har legat till grund för ett författningsförslag. Det innebär att förslag som innehåller nya eller ändrade allmänna råd, eller förslag som inte innehåller någon svensk författningstext, inte besvaras med ett yttrande. Detta gäller inte de fall då Regelrådet får en särskild förfrågan från ett departement om att granska förslag och konsekvensutredning från EU-kommissionen.

Regelrådet ska yttra sig över konsekvensutredningar som legat till grund för författningsförslag, som kan få effekter av betydelse för företag. Regelrådet avger inte yttranden över förslag, där det i konsekvensutredning gjorts en välgrundad bedömning att förslaget inte kan bedömas få effekter av betydelse för företag. Enligt förordning (2011:118) om myndigheters inhämtande av yttrande från Regelrådet ska en myndighet, innan den fattar beslut om en föreskrift som kan få effekter av betydelse för företag, ge Regelrådet tillfälle att yttra sig över den konsekvensutredning som legat till grund för förslaget.

Även Regeringskansliet ska remittera Regelrådet förslag till ny eller ändrad författningstext samt tillhörande konsekvensutredning i de fall författningen kan få effekter av betydelse för företag. Det framgår av dokumentet Riktlinjer för Regeringskansliets överlämnande av underlag till Regelrådet.

Bedömningen om rådet ska yttra sig avgörs från fall till fall. Om rådet inte yttrar sig lämnas ett kortfattat svar, ett kanslisvar, där det framgår att Regelrådet valt att inte yttra sig över remissen samt motiveringen bakom beslutet. Det finns flera anledningar till att Regelrådet inte yttrar sig över inkomna remisser. Observera att det faktum att Regelrådet inte besvarar en remiss med ett yttrande inte på något sätt innebär att kravet på att upprätta en konsekvensutredning upphör att gälla.

Anledningar till att Regelrådet inte yttrar sig    

Inga effekter av betydelse för företag

Om förslagsställaren i sin konsekvensutredning genom en välgrundad bedömning kommer fram till, och tydligt anger, att förslaget inte kan bedömas få effekter av betydelse för företagens arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt yttrar sig Regelrådet inte. Även remisser där en angivelse av det slaget saknas, kan av Regelrådet bedömas inte kunna få effekter av sådan betydelse för företag att yttrande ska lämnas. Om förslagsställaren gör en välgrundad bedömning att ett förslag inte får effekter av betydelse för företag, kan denne bortse från Regelrådet som en remissinstans för det aktuella förslaget.

Se nedan ett exempel från Trafikverket där det på sid 7 i konsekvensutredningen finns en sådan tydlig angivelse om att förslaget inte bedöms kunna få effekter av betydelse för företag. Remiss angående förslag till hastighetsbegränsning på väg E6 i Hallands län Angivelsen, tillsammans med den information som lämnas i konsekvensutredningen, är det som Regelrådet utgår ifrån i sin bedömning av om ett yttrande bör lämnas.   Effekterna är inte av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Då rådet tar emot en stor mängd remisser varje år måste det prioriteras vilka ärenden som ska besvaras med ett yttrande. Om ett förslag inte bedöms få effekter av betydelse för företagens arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt yttrar sig normalt inte rådet. Om det av remissen inte går att utläsa om förslaget kan få effekter av betydelse för företag, yttrar sig rådet däremot över ärendet. I bedömningen av om effekterna av ett förslag inte är av sådan betydelse att rådet ska yttra sig, ingår att titta på de totala effekterna av ett förslag för ett företag och/eller för den totala populationen av företag som berörs. Regelrådet utgår i denna bedömning inte från något gränsvärde utan gör en bedömning från fall till fall utifrån det enskilda ärendet.

Andra anledningar 

• Om den aktuella författningsändringen rör en sådan avgift som omfattas av samrådsskyldigheten enligt 7 § avgiftsförordningen (1992:191), yttrar sig Regelrådet inte.

• Om Regelrådet inte fått de två veckor som gällande regelverk medger i remisstid, samt om begäran om förlängning inte kunnat tillmötesgås lämnas inte ett yttrande på grund av tidsskäl.

• Regelrådet kan avstå från att lämna ett yttrande, om rådet inte har tillräckliga resurser på grund av hög arbetsbelastning.

• Ärenden som saknar förslag till författningstext, eller som av annat skäl ligger utanför Regelrådets granskning.