EU-institutioner betonar vikten av konsekvensutredning vid regelgivning

På initiativ av RegWatchEurope (RWE) anordnades den 2 december en högnivåkonferens i december om regelförenkling med deltagare från EU-kommissionen, Europaparlamentet, Rådet, Revisionsrätten, Regionkommittén och Ekonomiska och sociala kommittén, RWE samt medlemsstater. Konferensen utgick från kommissionens meddelande om bättre lagstiftning från april. De huvudsakliga slutsatserna var att EU-lagstiftningen måste bli tydligare, mer sammanhängande och mer effektivt genomförda i medlemsstaterna. Representanter från rådet och parlamentet medgav att de måste bli bättre på att genomföra konsekvensutredningar och lyfte behovet av ett större fokus på detta framöver.

Se konferensen i efterhand här.

Gör rätt från början

Person bockar i en checklista.

Regler ska vara lätta att förstå och följa. Bättre konsekvensutredningar ger bättre regler. Tillväxtverket ger därför stöd till regelgivare när regler för företag ska tas fram eller ändras. Stöd som ger bättre konsekvensutredningar.

Se filmen om hur du gör en konsekvensutredning vid nya eller ändrade regler.

Sänkt arbetsgivaravgift för 19–23-åringar under sommaren 2022

Olika eurosedlar

Regelrådet har granskat förslaget om en tillfällig förstärkning av nedsättningen av arbetsgivaravgifter för personer som vid årets ingång har fyllt 18 men inte 23 år. Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juni 2022 och tillämpas på ersättning upp till 25 000 kronor per kalendermånad och utges under perioden 1 juni–31 augusti 2022.

Läs hela förslaget och Regelrådets bedömning här

Alla nyheter