Danska Näringslivets EU- och Regelforum ny medlem i RWE

De 20 ledamöterna i Näringslivets EU- och Regelforum vid första mötet De 20 ledamöterna i Näringslivets EU- och Regelforum vid första mötet

Vid RWE:s (RegWatchEuropes) styrelsemöte den 3 juni antogs Näringslivets EU- och Regelforum som den åttonde och senaste medlemmen.

Forumet är ett oberoende rådgivande organ som inrättats av danska regeringen med uppgift att stödja regeringen i dess arbete med att förenkla för företag. Det är en sammanslagning av två tidigare organ, Verksamhetsforum för enklare regler och Implementeringsrådet, som båda har spelat viktiga roller i Danmarks regelförenklingsarbete. Det nya forumet ska identifiera områden, nationellt och på EU-nivå, där företag möter de största utmaningarna beträffande kostsamma, tidskrävande och utvecklingshämmande regler, konkretisera specifika problem och föreslå möjliga förenklingar. Forumet ska lämna rekommendationer så att det nationella genomförandet av EU-lagstiftning genererar minsta möjliga kostnader för företag. Forumet ska även lämna rekommendationer som syftar till att främja utvecklandet av nya affärsmodeller, ny teknologi och digitala lösningar för att förenkla för företag.

Forumet ska i sitt arbete inhämta information och expertis från relevanta intressenter och säkerställa att berörda departement löpande hålls uppdaterade. Regeringen ska antingen följa forumets rekommendationer eller motivera varför de inte avser följa dem.

Forumet består av 20 ledamöter från danska företag, näringslivsorganisationer, fackliga organisationer och särskilda experter. De har ett mandat på tre år, med möjlighet till förlängning.

Läs mer om Näringslivets EU- och Regelforum

Läs mer om RegWatchEurope

Gör rätt från början

Regler ska vara lätta att förstå och följa. Bättre konsekvensutredningar ger bättre regler. Tillväxtverket ger därför stöd till regelgivare när regler för företag ska tas fram eller ändras. Stöd som ger bättre konsekvensutredningar.

Nya föreskrifter om kosttillskott

En mängd olika färgade kosttillskottstabletter

Regelrådet har yttrat sig över förslaget som avser införande av nya föreskrifter om kosttillskott. Det införs maximivärden för vissa vitaminer och mineraler i kosttillskott.

Det ska också vara möjligt att ansöka om dispens från maximivärdena om det kan visas att det kosttillskott som ansökan gäller för är säkert trots överskridande av maximivärdet. En avgift för att söka dispens kommer att tas på 20 000 kronor.

Läs hela remissyttrandet om kosttillskott här

Alla nyheter