Ökade möjligheter till elektronisk ingivning av årsredovisningar 

Närbild av en surfplatta som visar ekonomiska data.

Bolagsverket har föreslagit ändringar i befintliga föreskrifter som medger att handlingar får ges in elektroniskt om de uppfyller de tekniska krav som Bolagsverket ställer och genom de särskilt utpekade tjänsterna på Bolagsverkets webbplats. Målsättningen med de föreslagna förändringarna är att fler företag – kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag – ska kunna inge årsredovisningen elektroniskt, att vissa av de rapporteringsskyldiga företagen ska... Läs mer https://www.regelradet.se/nyhetsarkiv/okade-mojligheter-till-elektronisk-ingivning-av-arsredovisningar/

En inre marknad för digitala tjänster 

Ord på digital virtuell skärm med händer som skriver laptop

Regelrådet har granskat konsekvensutredningen till slutbetänkandet om kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en inre marknad för digitala tjänster (Digital Services Act, DSA). Förordningen fastställer harmoniserade regler som syftar till en säker onlinemiljö. Regelrådet bedömer att utredningen redovisar de delar som uttryckligen anges i kommittédirektivet på ett utförligt och transparent sätt. Regelrådet anser emellertid att det är olyckligt att utredningen... Läs mer https://www.regelradet.se/nyhetsarkiv/en-inre-marknad-for-digitala-tjanster/

RegWatchEuropes yttrande över EU-kommissionens meddelande om långsiktig konkurrenskraft

RegWatchEurope har idag överlämnat sitt yttrande till kommissionen om dess meddelande om en långsiktig konkurrenskraft. Yttrandet är fokuserat till avsnittet om hur man vill åstadkomma ett bättre regulatoriskt ramverk och rör reflektioner kring den nya konkurrenskraftskontrollen, metodik för att bedöma kumulativa effekter, principen om ”en in, en ut”, minskade rapporteringsskyldigheter, utvärderingsklausuler, genomförande av EU-lagstiftning i medlemsstaterna samt nyckelindikatorer för att... Läs mer https://www.regelradet.se/nyhetsarkiv/regwatcheuropes-yttrande-over-eu-kommissionens-meddelande-om-langsiktig-konkurrenskraft/

Alla nyheter