Yttrande över Utökade möjligheter till tillfälliga anstånd med inbetalning av skatt

Sax klipper itu en 100-kronors sedel

Regelrådet har yttrat sig över promemorian där det föreslås vissa ändringar i lagen (2009:99) om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall.

Förslagsställaren föreslår bland annat att anstånd med inbetalning av dels avdragen preliminär skatt och arbetsgivaravgifter, dels mervärdesskatt vars redovisningsperiod är en kalendermånad får beviljas för högst nio redovisningsperioder vardera.

Läs förslaget och yttrandet här

Yttrande över promemorian Sänkt skatt på bensin och diesel

Bil som tankas

Regelrådet har yttrat sig över förslaget som avser ändringar i lagen (1994:1776) om skatt på energi så att energiskatten på bensin och diesel sänks med 40 öre per liter för att priset vid pump på så sätt ska kunna reduceras med 50 öre per liter inklusive mervärdesskatt. Ändringarna föreslås träda ikraft den 1 maj 2022.

Läs förslaget och yttrandet här

EU-institutioner betonar vikten av konsekvensutredning vid regelgivning

På initiativ av RegWatchEurope (RWE) anordnades den 2 december en högnivåkonferens i december om regelförenkling med deltagare från EU-kommissionen, Europaparlamentet, Rådet, Revisionsrätten, Regionkommittén och Ekonomiska och sociala kommittén, RWE samt medlemsstater. Konferensen utgick från kommissionens meddelande om bättre lagstiftning från april. De huvudsakliga slutsatserna var att EU-lagstiftningen måste bli tydligare, mer sammanhängande och mer effektivt genomförda i medlemsstaterna. Representanter från rådet och parlamentet medgav att de måste bli bättre på att genomföra konsekvensutredningar och lyfte behovet av ett större fokus på detta framöver.

Se konferensen i efterhand här.

Alla nyheter