Regelbördorna ska minska genom EU-kommissionens lagstiftningsinitiativ

EU-flagga

Den 12 september publicerade EU-kommissionen sin årliga rapport om regelkostnader till följd av ny EU-lagstiftning, Annual Burden Survey. Enligt denna kommer de administrativa kostnaderna minska med totalt 7,3 miljarder euro årligen. Beräkningarna är baserade på konsekvensanalyser till de totalt 52 lagstiftningsinitiativ som antogs av EU-kommissionen 2022 och som omfattas av principen ”en in, en ut” (one in, one out, OIOO).... Läs mer https://www.regelradet.se/nyhetsarkiv/regelbordorna-ska-minska-genom-eu-kommissionens-lagstiftningsinitiativ/

Hållbar utbyggnad av vindkraft

Vindkraftverk på rad i havet.

Regelrådet har yttrat sig över betänkandet ”Värdet av vinden – kompensation, incitament och planering för hållbar fortsatt utbyggnad av vindkraften (SOU 2023:18). Regelrådet konstaterar att utredningsuppdraget satt gränser för möjliga förslag. Uppdraget är visserligen inte att lösa hela den svenska energiförsörjningen. Trots detta och trots förväntade begränsade direkta effekter på företag, anser Regelrådet att konsekvensutredningen behöver tydliggöra hur företagen påverkas,... Läs mer https://www.regelradet.se/nyhetsarkiv/hallbar-utbyggnad-av-vindkraften/

Förebyggande av växtskadegörare i skog

Stig slingrar sig genom barrskog.

Regelrådet har yttrat sig över förslag till nya föreskrifter om förebyggande av växtskadegörare för skydd av skog. Nuvarande regler om åtgärder mot skadliga insekter upphävs och ersätts med nya föreskrifter. Skogsstyrelsen får i enskilda fall besluta om mer ingripande förbud, begränsningar eller åtgärder. Detta har medfört att det numera inte finns behov av att föreskriva om regler om bekämpningsåtgärder i... Läs mer https://www.regelradet.se/nyhetsarkiv/forebyggande-av-vaxtskadegorare-for-skydd-av-skog/

Alla nyheter