• 11

  Nov

  Yttrande över En ny lag om konsumentskydd vid köp och vissa avtal (SOU 2020:51)

  Läs mer
 • 24

  maj

  Yttrande över Nya befogenheter på konsumentskyddsområdet (SOU 2019:12)

  Läs mer
 • 28

  jun

  Yttrande över EU-kommissionens konsekvensanalys avseende förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om grupptalan för att skydda konsumenters kollektiva intressen och om upphävande av direktiv 2009/22/EC (KOM (2018) 184 final) samt avseende förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 93/13/EEG m.fl. rättsakter vad gäller bättre tillsyn och modernisering av EU:s konsumentskyddsregler (KOM (2018) 185 final)

  Läs mer
 • 18

  apr

  Ett reklamlandskap i förändring – konsumentskydd och tillsyn i en digitaliserad värld, SOU 2018:1

  Läs mer
 • 27

  Dec

  Yttrande över Stärkt konsumentskydd på marknaden för högkostnadskrediter (SOU 2016:68)

  Läs mer
 • 27

  maj

  Yttrande över Finansdepartementets promemoria Viss kreditgivning till konsumenter

  Läs mer
 • 19

  feb

  Yttrande över betänkandet Förstärkt försäkringstagarskydd (SOU 2012:64)

  Läs mer