Yttrande över EU-kommissionens konsekvensanalys avseende förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om grupptalan för att skydda konsumenters kollektiva intressen och om upphävande av direktiv 2009/22/EC (KOM (2018) 184 final) samt avseende förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 93/13/EEG m.fl. rättsakter vad gäller bättre tillsyn och modernisering av EU:s konsumentskyddsregler (KOM (2018) 185 final)

De särskilda målen med förslagen anges vara att förbättra efterlevnaden av EU:s konsumentlagstiftning, modernisera reglerna om konsumentskydd samt undanröja onödiga kostnader för näringsidkarna. Det anges att detta kommer att bidra till de allmänna målen att garantera en hög nivå av konsumentskydd samt en väl fungerande inre marknad till gagn för näringsidkare och konsumenter.

Förslaget till direktiv om grupptalan anges syfta till att göra det möjligt för godkända enheter[1] att väcka grupptalan i syfte att skydda konsumenters kollektiva intressen, samtidigt som lämpliga garantier säkerställs för att undvika rättegångsmissbruk. Vidare anges att direktivet inte hindrar medlemsstaterna från att anta eller behålla bestämmelser som är utformade för att tillerkänna godkända enheter eller alla andra berörda personer mer vittgående befogenheter att väcka talan i syfte att skydda konsumenters kollektiva intressen på nationell nivå. Direktivet ska tillämpas på grupptalan som väcks med avseende på näringsidkares överträdelser av bestämmelser i den unionslagstiftning som förtecknas i bilaga 1 till direktivet och som skadar eller kan skada konsumenters kollektiva intressen. Det anges att det ska vara tillämpligt på inhemska och gränsöverskridande överträdelser inklusive de fall där överträdelserna har upphört innan grupptalan har avslutats. I direktivet anges även närmare bestämmelser om grupptalan för att skydda konsumenters kollektiva intressen, såsom att medlemsstaterna ska säkerställa att grupptalan kan väckas vid nationella domstolar eller administrativa myndigheter av godkända enheter under förutsättning att det finns ett direkt samband mellan enhetens huvudsakliga mål och de unionsrättsligt grundade rättigheter som påstås ha blivit åsidosatta och som är orsaken till att talan väcks. Vidare finns även bestämmelser om åtgärder för gottgörelse, förlikningar och sanktioner.

Förslaget till direktiv vad gäller bättre tillsyn och modernisering av EU:s konsumentskyddsregler innehåller ett flertal ändringar i andra direktiv.[2]

De främsta ändringarna i direktiv 2005/29/EG:[3]

Direktivet ska inte hindra medlemsstaterna från att anta nationella bestämmelser för att skydda konsumenternas legitima intressen vad gäller aggressiv och vilseledande marknadsföring eller aggressiva och vilseledande försäljningsmetoder i samband med en näringsidkares icke begärda besök i konsumentens hem. Sådana nationella bestämmelser ska anmälas till kommissionen.

Avseende rättsmedel föreslås att medlemsstaterna ska säkerställa att avtalsenliga och utomobligatoriska rättsmedel finns tillgängliga för konsumenter som utsätts för otillbörliga affärsmetoder i syfte att undanröja samtliga konsekvenser av affärsmetoderna i enlighet med den nationella lagstiftningen.

Det föreslås att medlemsstaterna ska fastställa bestämmelser om påföljder vid överträdelser av de nationella bestämmelser som antas i enlighet med direktivet och vidta samtliga nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de tillämpas. Påföljderna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande. Det ska exempelvis tas hänsyn till överträdelsens karaktär, svårhetsgrad och varaktighet eller tidsmässiga verkningar, antalet konsumenter som berörs, inklusive i andra medlemsstater och eventuella åtgärder som näringsidkaren vidtar för att begränsa skadan. Likaså ska det tas hänsyn till om överträdelsen har skett med uppsåt eller av oaktsamhet, eventuella tidigare överträdelser som har begåtts av näringsidkaren, den ekonomiska vinst som näringsidkaren erhåller eller förlust som denne undviker på grund av överträdelsen samt eventuella andra försvårande eller förmildrande faktorer som är tillämpliga på omständigheterna i fallet.

Vid fastställande av böter ska näringsidkarens årsomsättning beaktas och det högsta bötesbeloppet ska vara minst 4 procent av näringsidkarens årliga omsättning i den berörda medlemsstaten eller de berörda medlemsstaterna.

De främsta ändringarna i direktiv 2011/83/EU:[4]

Det föreslås ytterligare informationskrav för avtal som ingås på e-marknadsplatser. Det föreslås att innan en konsument blir bunden av ett distansavtal eller motsvarande erbjudande på en e-marknadsplats ska e-marknadsplatsen tillhandahålla information om de huvudsakliga parametrar som avgör rangordningen av de erbjudanden som presenteras för konsumenten till följd av sökningen på e-marknadsplatsen, om den tredje part som erbjuder varor, tjänster eller digitalt innehåll är näringsidkare eller inte, om konsumenträttigheter tillämpas på det avtal som ingås eller inte och om avtalet ingås med en näringsidkare – vem som är ansvarig för att säkerställa tillämpningen av konsumenträttigheter.

Vid returer av varor föreslås det, såvida näringsidkaren inte har erbjudit sig att hämta varorna, att näringsidkaren får hålla inne med återbetalningen till dess att näringsidkaren har fått tillbaka varorna. Detta ska konsumenten informeras om vid köpet.

Det föreslås en bestämmelse om att ångerrätt inte ska tillämpas vid tillhandahållande av varor som konsumenten har hanterat under ångerrättsperioden på ett annat sätt än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.

Påföljderna med anledning av överträdelser av detta direktiv föreslås vara de samma som för direktiv 2005/29/EG.

De främsta ändringarna i direktiv 93/13/EG[5] samt i direktiv 98/6/EG:[6]

En ny påföljdsbestämmelse som ska vara utformad på samma sätt som i direktiv 2005/29/EG samt 2011/83/EU.

[1] Med godkända enheter avses enligt direktivförslagets artikel 4 en enhet som medlemsstaterna har utsett som godkänd eftersom den uppfyller kriterierna av att vara inrättad i enlighet med lagen i en medlemsstat, den har ett berättigat intresse av att säkerställa att unionsrättsliga bestämmelser som omfattas av direktivet efterlevs och den är av icke vinstdrivande natur. De godkända enheterna ska också anges i en offentligt tillgänglig förteckning.
[2] Förslag till ändring av rådets direktiv 93/13/EEG, Europaparlamentets och rådets direktiv 98/6/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU.
[3] Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 2005 om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden och om ändring av rådets direktiv 84/450/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG, 98/27/EG och 2002/65/EG samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 (direktiv om otillbörliga affärsmetoder).
[4] Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU av den 25 oktober 2011 om konsumenträttigheter och om ändring av rådets direktiv 93/13/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/44/EG och om upphävande av rådets direktiv 85/577/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG.
[5] Rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993 om oskäliga villkor i konsumentavtal.
[6] Europaparlamentets och rådets direktiv 98/6/EG av den 16 februari 1998 om konsumentskydd i samband med prismärkning av varor som erbjuds konsumenter.

Taggar:

konsumentskydd