• 10

  sep

  Skolverkets remiss av förslag till föreskrifter om utformningen av gymnasiesärskolebevis efter nationella och individuella program i gymnasiesärskolan

  Läs mer
 • 17

  jul

  Förslag till Skolverkets föreskrifter om kommuners och landstings uppgiftsskyldighet för underlag till riksprislistan avseende gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

  Läs mer
 • 18

  maj

  Yttrande över betänkandet Den framtida gymnasiesärskolan – en likvärdig utbildning för ungdomar med utvecklingsstörning (SOU 2011:8)

  Läs mer