Förslag till Skolverkets föreskrifter om kommuners och landstings uppgiftsskyldighet för underlag till riksprislistan avseende gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig i ärendet.

Regelrådets yttrande

kanslisvar (pdf)

Det bakomliggande förslaget

Förslag ()