• 03

  okt

  Yttrande över Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps förslag till föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S) och transport av farligt gods på järnväg (RID-S)

  Läs mer
 • 01

  sep

  Yttrande över Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om tekniska krav för fartyg i inlandssjöfart

  Läs mer
 • 08

  apr

  Yttrande över Näringsdepartementets promemoria med kompletterande förslag till lagändringar för genomförande av direktivet 2006/87/EG om tekniska föreskrifter för fartyg i inlandssjöfart

  Läs mer
 • 29

  jun

  Yttrande över betänkandet Genomförande av EU:s regelverk om inre vattenvägar i svensk rätt (SOU 2011:4)

  Läs mer