Yttrande över betänkandet Genomförande av EU:s regelverk om inre vattenvägar i svensk rätt (SOU 2011:4)

Betänkandet innehåller förslag till ändringar i fartygssäkerhetslagen (2003:364) och i ett stort antal andra lagar och förordningar för genomförande av EU:s regelverk om inre vattenvägar i svensk rätt. Syftet med EU:s regelverk är att integrera unionens inre vattenvägar i transportsystemet och att skapa goda förutsättningar för utveckling av detta. Regelverket, som består av ett tjugotal förordningar och direktiv, kan delas in i tre huvudkategorier, nämligen främjande av en fungerande inre marknad för internationella transporter på inre vattenvägar, harmonisering och ömsesidigt erkännande av regler för att yrkesmässigt bedriva transportverksamhet samt gemensamma regler gällande teknik och säkerhet. Sveriges inre vattenvägar är dock, till skillnad från de inre vattenvägarna på kontinenten, inte förbundna med en annan medlemsstats inre vattenvägar. Delar av regelverket berör därför inte Sverige. Genomförandet av EU:s regelverk innebär att en ny typ av fartyg introduceras vilket medför behov av regler om bl. a. tekniska föreskrifter, tillsyn och gemenskapscertifikat. Förslagen innehåller bemyndiganden för Transportstyrelsen att meddela nödvändiga föreskrifter på området.