• 10

  maj

  Yttrande över förslag till ändrade föreskrifter om värdepappersfonder m.m.

  Läs mer
 • 31

  aug

  Yttrande över Riksbankens föreskrifter om rapportering av innehav av värdepapper

  Läs mer
 • 17

  jan

  Yttrande över Skatteverkets promemoria Värdepapper och kontrolluppgifter

  Läs mer
 • 20

  sep

  Inbjudan att lämna synpunkter avseende Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring i direktiv 2009/65/EG om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper

  Läs mer