Yttrande över Skatteverkets promemoria Värdepapper och kontrolluppgifter

Remissen innehåller Skatteverkets promemoria och hemställan om ändringar i inkomstskattelagen (1999:1229) och skatteförfarandelagen (2011:1244). Antalet personer i Sverige som äger värdepapper har ökat kraftigt de senaste decennierna. När värdepappren avyttras ska detta redovisas i inkomstdeklarationen. Reglerna är komplicerade och svårigheten att beräkna anskaffningsutgifter i kombination med tillämpningen av genomsnittsmetoden har lett till många felaktigheter. Dessa felaktigheter beräknades år 2002 ge ett skattebortfall med omkring 700 miljoner kronor per år. Senare analyser av aktieförsäljningar visar att drygt 270 000 personer eller 35 procent dem som redovisat försäljning gjort det på ett felaktigt sätt. I promemorian föreslås bland annat ett system enligt vilket värdepappersinstituten till Skatteverket ska lämna kontrolluppgifter med uppgift om omkostnadsbeloppet för delägarrätter och fordringsrätter. Genom ett sådant förfarande kan Skatteverket sedan i inkomstdeklarationerna i förväg fylla i uppgifter om kapitalvinst/-förlust. Vidare föreslår Skatteverket dels en ny metod att beräkna omkostnadsbeloppet och dels ett klargörande av innebörd att kontrolluppgift ska lämnas om s.k. råvaruderivat. Förslaget innebär att skyldigheten att lämna kontrolluppgifter utvidgas för företag inom den finansiella sektorn i första hand banker och andra värdepappersinstitut.