Yttrande över Riksbankens föreskrifter om rapportering av innehav av värdepapper

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Riksbanken föreslår föreskrifter för rapportering från vissa finansiella företag och filialer av uppgifter om innehav av värdepapper. Med föreskrifterna införs en ny statistik över svenska värdepappersinnehav, kallad VINN (VärdepappersINNehav). De typer av tillgångar som rapporteringen avser är bl.a. räntebärande värdepapper, överlåtbara skuldinstrument, aktier (både sådana som är upptagna till handel på reglerad marknad eller handelsplattform och sådana som inte är det), andelar i värdepappersfonder och alternativa investeringsfonder. Föreskrifterna preciserar närmare vilka aktörer som ska lämna uppgifter, vilka typer av uppgifter som ska lämnas och när de olika uppgifterna ska lämnas till Riksbanken. Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 mars 2017.

Taggar:

värdepapper