Inbjudan att lämna synpunkter avseende Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring i direktiv 2009/65/EG om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper

Remissen innehåller inget förslag till svensk författningstext och omfattas därför inte av Regelrådets granskning. Regelrådet avstår från att yttra sig i detta ärende.

Taggar:

värdepapper