Yttrande över förslag till ändrade föreskrifter om värdepappersfonder m.m.

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

I remissen ingår förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

I sak innebär förslaget att ett antal nya krav införs på information i årsberättelser för att stärka delägares rättigheter. Ändringarna gäller värdepappersfonder och specialfonder. Informationskraven avser en redogörelse om hur investeringsstrategin bidrar till utvecklingen av den institutionella investerarens eller fondens tillgångar på medellång till lång sikt. Vidare ska det informeras om fondens omsättningskostnader samt om de röstningsrådgivare som har anlitats för engagemang i de bolag som har gett ut de aktier som ingår i fonden. Därutöver ska det i årsberättelsen finnas information om riktlinjer för utlåning och hur dessa tillämpas för att fullfölja engagemanget i tillämpliga fall, särskilt vid bolagsstämmor i de bolag vars aktier ingår i fonden. Slutligen föreslår Finansinspektionen att årsberättelsen ska innehålla information om eventuella intressekonflikter som har uppkommit i samband med placeringen och hur dessa har hanterats. Har det inte uppkommit några intressekonflikter ska detta anges. De intressekonflikter som avses anges vara mellan kapitalförvaltaren och investeringsobjekten.

Taggar:

värdepapper