Jordbruksverkets förslag till nya föreskrifter om exportkarantän för hästar inför export till tredjeland

Rubricerade ärende, diarienummer 6.2.17-9724/16, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

 

 

Det bakomliggande förslaget

Förslag (pdf 741 KB)