Granskning

2_lawHammare (2)Uppdrag – yttra sig över svenska författningsförslag med tillhörande konsekvensutredningar

Regelrådet ska yttra sig över konsekvensutredningar som upprättats i enlighet med 15 a § kommittéförordningen (1998:1474) eller 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning, och som har legat till grund för ett författningsförslag som kan få effekter av betydelse för företag.

Regelrådets ska också yttra sig över andra konsekvensutredningar som har legat till grund för förslag som kan få effekter av betydelse för företag, om Regeringskansliet begär det.

Därtill ska Regelrådet efter begäran bistå regelgivare med att granska konsekvensutredningar till förslag från Europeiska unionen, om dessa bedöms få stor påverkan för företag i Sverige. I samband med detta ger Regelrådet en anvisning om vad en svensk konsekvensutredning bör innehålla.

Regelrådets uppdrag är att bedöma om konsekvensutredningarna i de granskade ärendena håller en godkänd kvalitet. Bedömningen ska göras utifrån de krav som ställs upp i förordningen om konsekvensutredning (2007:1244). Regelrådet utgår i sin bedömning från 6 och 7 §§ i förordningen. För att det remitterade förslagets konsekvensutredning ska anses uppfylla kraven krävs att förslagsställaren bland annat redovisat alternativa lösningar, vilka företag som berörs av förslaget, kostnadsmässiga effekter för berörda företag och om särskild hänsyn behöver tas till små företag.

Regelrådet är unikt bland remissinstanserna, eftersom det inte avstyrker eller tillstyrker förslagen, utan istället bedömer om konsekvensutredningen uppfyller kraven eller inte.

Förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning

Myndigheter är skyldiga att ge Regelrådet tillfälle att yttra sig innan de fattar beslut som kan få effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt.

Myndigheters inhämtande av yttrande från Regelrådet

Tilläggsuppdrag – granskning av konsekvensutredningar till förslag från EU-kommissionen

Till följd av att en mycket stor del av företagens administrativa kostnader har sitt ursprung i unionslagstiftningen ska Regelrådet, på begäran av departement, bistå med att granska konsekvensutredningar till  förslag från EU som bedöms ha stor påverkan på företag i Sverige.

Granskningen av en konsekvensutredning från EU liknar till viss del Regelrådets ordinära granskning av svenska konsekvensutredningar, i och med att flera av kraven i 6-7 §§ förordning om konsekvensutredning vid regelgivning används som vägledning även i denna granskning. Det är i relation till dessa krav Regelrådet gör en bedömning av om konsekvensutredningen från EU är tillräckligt utförlig eller inte.

Granskningen leder till ett yttrande där Regelrådet pekar ut de brister som identifierats i beskrivningen av den svenska marknaden, de svenska förhållandena och hur förslaget påverkar företag i Sverige. Detta följs av en rekommendation huruvida departementet, som begärt granskningen, bör upprätta en svensk konsekvensutredning till förslaget och vad den i så fall bör innehålla. Regelrådet kan ge stöd i arbetet med att upprätta en svensk konsekvensutredning,  men upprättandet  ligger dock inte på Regelrådet utan på departementen.