Granskningen i siffror

År 2023 har Regelrådet behandlat 265 remisser. 195 av dessa ledde till yttranden (motsvarande en andel på 74 procent) och 70 ledde till kanslisvar (motsvarande en andel på 26 procent). Av de 195 ärenden som Regelrådet har yttrat sig över har 119 innehållit en konsekvensutredning som sammantaget har bedömts uppfylla kraven i 6 och 7 §§ KUF, vilket motsvarar en andel på 61procent. Resultatet är något försämrat i jämförelse med år 2022 då 67 procent av konsekvensutredningarna ansågs uppfylla kraven. Se tabellbilaga under rapporter för detaljerad information gällande resultatet.

 

Yttranden

Resultat per aspekt

Översikt

Regelgivare