Granskningen i siffror

År 2022 har Regelrådet behandlat 303 remisser. 172 av dessa ledde till yttranden (motsvarande en andel på 57 procent) och 131 ledde till kanslisvar (motsvarande en andel på 43 procent). Av de 172 ärenden som Regelrådet har yttrat sig över har 116 innehållit en konsekvensutredning som sammantaget har bedömts uppfylla kraven i 6 och 7 §§ KUF, vilket motsvarar en andel på 67 procent. Resultatet är en förbättring i jämförelse med år 2021 då 58 procent av konsekvensutredningarna ansågs uppfylla kraven.

Yttranden

Resultat per aspekt

Översikt

Regelgivare