Vilka förslag ska remitteras?

Om ett författningsförslag kan få effekter av betydelse för företag, ska departement och myndigheter skicka förslaget och den tillhörande konsekvensutredningen till Regelrådet.

Detaljerad information får du här:

Regelrådets granskning samt här yttrande och kanslisvar.

Förslag som inte ska remitteras är:

• Rapporter, betänkanden, promemorior som saknar författningsförslag

• Förslag till hastighetsföreskrifter

• Förslag från förvaltningsmyndigheter, där samråd gjorts med Ekonomistyrningsverket, enligt avgiftsförordningen 1992-191. Affärsverk är dock undantagna.