Verksamhet

Regelrådets verksamhet

Regelrådet inrättades år 2008 som ett led i regeringens arbete med regelförenkling för företag. Erfarenheter från andra länder visar att en oberoende granskning av tillkommande regler minskar onödigt regelkrångel. Regelrådets uppgift är att granska och yttra sig över kvaliteten på konsekvensutredningar till författningsförslag som kan få effekter av betydelse för företag.

Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Organisatoriskt består Regelrådet av en ordförande och fyra ledamöter som alla har god kunskap i regelförenklingsfrågor. Till sin hjälp har rådet stöd från Tillväxtverkets avdelning Förenkling

Om ett författningsförslag kan få effekter av betydelse för företag ska departement och myndigheter skicka förslaget och den tillhörande konsekvensutredningen till Regelrådet. Regelrådet granskar konsekvensutredningar och yttrar sig över om dessa uppfyller de krav som ställs enligt 6 och 7 §§ i förordningen om konsekvensutredning vid regelgivning.

Ett ytterligare uppdrag som Regelrådet har är att på begäran från departement bistå med att granska konsekvensutredningar på sådana förslag från EU som bedöms ha stor påverkan på företag i Sverige samt lämna en rekommendation om en svensk konsekvensutredning bör upprättas och vad den i så fall bör innehålla.

Varje år redovisar Regelrådet skriftligen till regeringen hur arbetet har gått. Här kan du läsa Regelrådets årsrapporter.  Information om Regelrådets uppdrag från och med den 1 januari 2015 se 17-19§§ i förordning om ändring i förordningen (2009:145) med instruktion för Tillväxtverket går att söka fram här.

Under fliken Historik kan du läsa om de direktiv som styrde Regelrådets verksamhet under den tid då Regelrådet var en statlig kommitté.

Om regelförenkling

Regeringen vill att det ska vara enkelt att starta, driva och äga företag i Sverige. Trösklarna för att fler företag startar, investerar och växer i Sverige ska sänkas.

Regelförenklingsarbetet är centralt i arbetet med att nå regeringens övergripande mål om fler jobb i fler och växande företag. Kärnan i arbetet är att utforma regler, processer och förfaranden så att de är bättre anpassade till företagens villkor och verklighet. Genom att skapa ett effektivare regelverk och därigenom minska företagens administrativa börda frigörs tid och resurser som istället kan läggas på att utveckla verksamheten.

Regelförenkling är i bred bemärkelse ett arbete med att ta fram enkla, kostnadseffektiva och ändamålsenliga regler som skapar bra ramvillkor för företagen.