Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2003:10) om honung

Rubricerade ärende, diarienummer 2016/03664, har remitterats till Regelrådet.

Förslagen i remissen är såvitt kan bedömas i allt väsentligt ett genomförande av ett EU-direktiv som inte lämnar något handlingsutrymme åt nationella särregler. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i ärendet.

 

 

Det bakomliggande förslaget

Förslag (pdf 212 KB)

Taggar:

honung