Myndigheten för samhällskydd och beredskaps föreskrifter om upphävande av föreskrifter om erkännande av utländska yrkeskvalifikationer

Rubricerade ärende, diarienummer 2016-2003, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

 

Det bakomliggande förslaget

Förslag (pdf 527 KB)