Yttrande över EU-kommissionens konsekvensanalys avseende förslag till direktiv (COM (2016) 590) om regler för elektronisk kommunikation inom Europeiska unionen m.m.

Regelrådet har i uppdrag att på begäran bistå regelgivaren med att granska konsekvensutredningar till sådana förslag från EU-kommissionen som bedöms ha stor påverkan på företag i Sverige och lämna råd om vad en svensk konsekvensutredning bör innehålla. Den 14 september 2016 beslutade EU-kommissionen om ett antal förslag till nya rättsakter som berör regler för elektronisk kommunikation inom Europeiska unionen och relaterade frågor. Efter dialog med ansvarig sakenhet på Näringsdepartementet har Regelrådet inlett en granskning av den konsekvensutredning som EU-kommissionen tagit fram ((SWD) 2016 303 final) avseende förslag till EU-direktiv om regler för elektronisk kommunikation inom Europeiska unionen och förslag till EU-förordning om upprättande av organ för europeiska tillsynsmyndigheter för elektroniska kommunikationer (Body of European Regulators for Electronic Communications, BEREC). Vid en genomgång av de båda föreslagna rättsakterna har Regelrådet gjort bedömningen att förslaget till EU-förordning främst berör budgetära och administrativa frågor för BEREC och därför fokuserar Regelrådets granskning i det följande på förslaget till direktiv och det som sägs i EU-kommissionens konsekvensanalys om detta.

Det bakomliggande förslaget

Förslag (pdf 7 MB)