2017-03-15

Justitiedepartementet

En översyn av lagstiftningen om företagsbot (SOU 2016:82)