2017-04-19

Jordbruksverket

Jordbruksverkets förslag till föreskrifter om statistisk undersökning av näringsidkares innehav av svin, får, höns och kycklingar

Innehållet i förslaget

Rubricerade ärende, diarienummer 3.10.16-569/17, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.