Yttrande över Åtgärder som underlättar för brittiska medborgare i Sverige vid ett avtalslöst brexit

Promemorian innehåller förslag till författningsändringar för att underlätta för brittiska medborgare i Sverige vid ett avtalslöst brexit. Det föreslås ändringar i utlänningslagen (2005:716) och utlänningsförordningen (2006:97). Vidare föreslås en ny förordning om ett tillfälligt undantag från kraven på uppehålls- och arbetstillstånd för vissa brittiska medborgare och deras familjemedlemmar.

De föreslagna ändringarna i utlänningslagen (2005:716) är ett bemyndigande till regeringen att få meddela föreskrifter om uppehållstillstånd för en utlänning som är medborgare i Förenade kungariket och för familjemedlemmar till en sådan utlänning, samt även meddela föreskrifter om att en ansökan om arbetstillstånd får bifallas även efter inresan i Sverige. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.

De föreslagna ändringarna i utlänningsförordningen (2006:97) föranleds av, och är hänvisningar till, den nya föreslagna förordningen. Ändringarna föreslås träda i kraft den 30 mars 2019.

I den föreslagna nya förordningen om ett tillfälligt undantag från kraven på uppehålls- och arbetstillstånd för vissa brittiska medborgare och deras familjemedlemmar anges att en utlänning som är brittisk medborgare och som till följd av brexit har förlorat sin uppehållsrätt i Sverige inte behöver ha uppehålls- eller arbetstillstånd för att vistas och arbeta i Sverige. Detsamma gäller familjemedlemmar till dessa personer samt de utlänningar som är brittiska medborgare och som till följd av brexit har förlorat sin permanenta uppehållsrätt i Sverige. För de sistnämnda upphör undantaget att gälla om utlänningen vistas utanför Sverige i mer än två på varandra följande år. Migrationsverket kan i vissa fall på begäran av en utlänning utfärda bevis om undantag från kravet på uppehållstillstånd. Beviset ska utfärdas snarast möjligt och föras in i utlänningens pass. Förordningen föreslås träda i kraft den 30 mars 2019 och ska gälla till och med den 29 mars 2020.

Lantmäteriets promemorior Indrivning av Lantmäteriets avgifter och Möjlighet att avvisa vissa inskrivningsärenden

Rubricerade ärende, ert diarienummer Ju2018/02239/L1, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslagen inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Yttrande över Utökad tillsyn över fastighetsmäklarbranschen, SOU 2018:64

Betänkandet innehåller förslag till fastighetsmäklarlag, förslag till ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister med flera.

Det föreslås att nuvarande fastighetsmäklarlag ersätts av en ny fastighetsmäklarlag som inte bara gäller för enskilda fysiska fastighetsmäklare utan också för de fastighetsmäklarföretag i vilka de enskilda fastighetsmäklarna driver sin verksamhet. Det förslås vidare att det ska införas en registreringskategori för mäklare som förmedlar hyresrätter med en månadshyra som motsvarar eller överstiger 10 000 euro. Mäklarföretag som är juridiska personer ska också vara skyldiga att registrera sig. Detta anges innebära att Fastighetsmäklarinspektionens tillsyn över fastighetsmäklarbranschen utökas och blir effektivare.

Betänkandet innehåller bland annat också förslag på sanktioner såsom ingripande mot oregistrerade mäklarföretag och digitaliseringsfrågor såsom att uppdragsavtal och depositionsavtal ska kunna skrivas under elektroniskt.

Bolagsverkets hemställan om ändring av 1 kap. 4 och 6 §§ aktiebolagsförordningen

Rubricerade ärende, diarienummer Ju2018/02201/L1, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Yttrande över Tillstånd till offentlig danstillställning (Ds 2018:20)

Remissen innehåller promemorian Tillstånd till offentlig danstillställning (Ds 2018:20). I promemorian föreslås ändringar i ordningslagen (1993:1617).

2 kap. 4 § ordningslagen (1993:1617) anger i dagens lydelse att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inte får anordnas på offentliga platser utan tillstånd. Vidare framgår att tillstånd att anordna offentlig tillställning krävs även i annat fall, om det är fråga om offentliga danstillställningar, tivolinöjen, marknader, med mera. I denna del föreslås det att ordet danstillställningar tas bort. I samma paragraf föreslås ett nytt stycke som anger att tillstånd även krävs för att anordna offentlig danstillställning om det med hänsyn till tillställningens natur, det väntade deltagarantalet samt tiden och platsen för tillställningen finns risk för att ordningen störs eller säkerheten äventyras vid den eller, som en direkt följd av den, i dess omedelbara omgivning. Vidare föreslås ett tillägg i 2 kap. 5 § ordningslagen (1993:1617) att en danstillställning som inte kräver tillstånd enligt 2 kap. 4 § ordningslagen inte behöver anmälas.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2019 och ska tillämpas i förhållande till danstillställningar som äger rum efter ikraftträdandet.

Yttrande över Tillstånd till offentlig danstillställning (Ds 2018:20)

Remissen innehåller promemorian Tillstånd till offentlig danstillställning (Ds 2018:20). I promemorian föreslås ändringar i ordningslagen (1993:1617).

2 kap. 4 § ordningslagen (1993:1617) anger i dagens lydelse att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inte får anordnas på offentliga platser utan tillstånd. Vidare framgår att tillstånd att anordna offentlig tillställning krävs även i annat fall, om det är fråga om offentliga danstillställningar, tivolinöjen, marknader, med mera. I denna del föreslås det att ordet danstillställningar tas bort. I samma paragraf föreslås ett nytt stycke som anger att tillstånd även krävs för att anordna offentlig danstillställning om det med hänsyn till tillställningens natur, det väntade deltagarantalet samt tiden och platsen för tillställningen finns risk för att ordningen störs eller säkerheten äventyras vid den eller, som en direkt följd av den, i dess omedelbara omgivning. Vidare föreslås ett tillägg i 2 kap. 5 § ordningslagen (1993:1617) att en danstillställning som inte kräver tillstånd enligt 2 kap. 4 § ordningslagen inte behöver anmälas.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2019 och ska tillämpas i förhållande till danstillställningar som äger rum efter ikraftträdandet.

Hyresgästskydd när en lägenhet förstörs (Ds 2018:18

Rubricerade ärende, ert diarienummer Ju2018/03102/L1, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Yttrande över EU-kommissionens konsekvensanalys avseende förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten, KOM (2018) 218 final

Remissen innehåller förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten. Direktivet innehåller exempelvis bestämmelser om skyldigheten att inrätta interna kanaler och förfaranden för rapportering och uppföljning av rapporter, förfaranden för intern och extern rapportering och uppföljning av desamma. Direktivet innehåller också regler om villkor för att omfattas av skydd för rapporterande personer, förbud mot repressalier mot rapporterande personer och åtgärder för att skydda rapporterande personer mot repressalier.

Bakgrunden till de föreslagna reglerna anges vara att man har märkt att bristen på ett effektivt skydd för visselblåsare kan skada efterlevnaden av EU-rätten. Det anges att tillsammans med andra metoder för att samla in bevis, som klagomål och lagstadgade revisioner, är visselblåsning ett sätt att samla in information till system för efterlevnadskontroll och brottsbekämpning på nationell nivå och EU-nivå som leder till att överträdelser av unionsregler kan upptäckas, utredas och lagföras effektivt. Vidare anges att det skydd som finns för visselblåsare för närvarande inom EU är fragmenterat. Det anges att bristen på skydd för visselblåsare i en medlemsstat kan påverka funktionen av EU:s politikområden negativt i den medlemsstaten men kan också få följdverkningar i andra medlemsstater. Det anges att på EU-nivå ges skydd för visselblåsare endast i vissa sektorer och i varierande grad vilket kan betyda att visselblåsare i många situationer inte har något effektivt skydd mot repressalier.

Det anges i remissen att ett antal medlemsländer, däribland Sverige, har en omfattande lagstiftning på området, medan i andra medlemsländer omfattar skyddet endast vissa sektorer såsom kampen mot korruption eller endast den offentliga sektorn.[1]

[1] Meddelande från Kommissionen till Europaparlamentet, Rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Stärkt skydd för visselblåsare på EU-nivå, s. 1.

Yttrande över Direktivet om ett ökat aktieägarengagemang. Förslag till genomförande i svensk rätt (Ds 2018:15)

Remissen innehåller förslag till lag (2019:000) om röstningsrådgivare och förslag till ändringar i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m., årsredovisningslagen (1995:1554), lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument, lagen (2004:46) om värdepappersfonder, aktiebolagslagen (2010:551), lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, försäkringsrörelselagen (2010:2043), lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt aktiebolagsförordningen (2005:559).

 

Avseende utövande av aktieägarrättigheter föreslås bland annat att

värdepapperscentral, förvaltare, svensk annan intermediär eller intermediär från tredjeland ska se till att aktieägare i publika noterade aktiebolag med bolagsrättslig hemvist inom Sverige eller EES på egen hand ska kunna utöva sina rättigheter på bolagsstämman och i övrigt de rättigheter som följer med aktieinnehavet. Som svensk annan intermediär definieras en i Sverige auktoriserad intermediär som tillhandahåller tjänster i en annan egenskap än förvaltare,
svensk annan intermediär ska lämna uppgifter om aktieägares identitet beträffande aktier i bolag med bolagsrättslig hemvist inom EES och vars aktier inte kontoförs hos en svensk värdepapperscentral. Samma skyldighet åligger en intermediär från tredjeland när denne tillhandahåller tjänster i förhållande till aktier i bolag med bolagsrättslig hemvist i Sverige,
förvaltare och värdepapperscentraler ska efterfråga identiteten när det gäller aktieägare som förvarar sina aktier genom en intermediär inom EES eller en intermediär från tredjeland, som i sin tur är registrerad kontohavare hos förvaltaren eller värdepapperscentralen samt, i relevanta fall, vidarebefordra informationen till värdepapperscentralen.
Angående institutionella investerare och kapitalförvaltare föreslås bland annat att

institutionella investerare och kapitalförvaltare ska anta principer för aktieägarengagemang och lämna en årlig redogörelse för hur dessa principer har tillämpats eller lämna en tydlig och motiverad förklaring till varför så inte har skett (”följ-eller förklara”), om och i den utsträckning investeringen avser aktier vilka upptagits för handel på reglerad marknad. Om en redogörelse lämnas, ska den innehålla bl.a. en beskrivning av hur den institutionella investeraren eller kapitalförvaltaren har röstat vid portföljbolagens stämmor,
offentliga investerare ska offentliggöra en redogörelse för hur de viktigaste inslagen i deras investeringsstrategi stämmer överens med deras åtaganden avseende aktier som handlas på en reglerad marknad. Detta gäller också när institutionella investerare ger kapitalförvaltare i uppdrag att investera i aktier på en reglerad marknad.
mer detaljerade krav på offentliggörande av diskretionära förvaltningsuppdrag införs. Bland annat ska redovisningen innehålla en beskrivning av hur den institutionella investeraren utvärderar kapitalförvaltarens prestation, och bland annat innehålla information om hur överenskommelsen främjar en investeringsstrategi och investeringsbeslut i överensstämmelse med profilen och löptiden för den institutionella investerarens åtaganden,
kapitalförvaltaren ska årligen lämna en redogörelse där det ska framgå bland annat hur kapitalförvaltarens investeringsstrategi bidrar till utvecklingen av den institutionella investerarens eller tillgångar på medellång till lång sikt,
mindre pensionsstiftelser (stiftelser som avser att trygga pensionsutfästelse till färre än 100 personer) undantas från direktivets krav.
Beträffande aktiebolag föreslås bland annat att

skyldigheten för styrelsen i ett publikt noterat aktiebolag att årligen till bolagsstämman presentera ett förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare utvidgas även till publikt noterade aktiebolag vars aktier är upptagna på en reglerad marknad utanför Sverige eller motsvarande marknad utanför EES och att riktlinjerna ska vara mer detaljerade än tidigare,
publika noterade aktiebolag ska ta fram en rapport över ersättningen till ledande befattningshavare (ersättningsrapport),
en särskild beslutsordning som publika noterade aktiebolag ska tillämpa i samband med väsentliga transaktioner med närstående part införs genom att Aktiemarknadsnämndens uttalande AMN 2012:05, som är god sed på aktiemarknaden, överförs till aktiebolagslagen,
mindre överlåtelser i publika aktiebolag undantas från Leo-reglernas beslutsordning samt ett lägre majoritetskrav.
I förslaget om den nya lagen om röstningsrådgivare föreslås bland annat att

lagen ska gälla för verksamhet som bedrivs i Sverige och som rör aktier som handlas på en reglerad marknad. Röstningsrådgivare behöver inte ha tillstånd för att bedriva sin verksamhet,
röstningsrådgivare ska antingen anta och publicera en uppförandekod eller lämna en tydlig och motiverad förklaring till varför så inte har skett, samt årligen lämna information om verksamheten och om hanteringen av intressekonflikter samt en redogörelse för hur man utarbetar undersökningar, råd och röstningsrekommendationer,
Finansinspektionen ska utöva tillsyn.
Det föreslås även ändringar som inte är en följd av införlivandet av direktivet, bland annat föreslås att

vid anmälan för registrering av en emission av aktier, registrering av konvertibelemission och registrering av aktieteckning genom utnyttjande av teckningsoptioner ska ett publikt aktiebolag kunna styrka betalningen i pengar både genom ett revisorsyttrande och ett bankintyg (det anges att Bolagsverket i flera år godtagit bankintyg i stället för ett revisorsyttrande),
om det framkommer att ett aktiebolags postadress eller e-postadress är felaktig, ska Bolagsverket förelägga bolagets ställföreträdare att anmäla en ny adress. Om bolaget saknar ställföreträdare eller om ställföreträdaren inte följer ett föreläggande ska Bolagsverket få besluta att den felaktiga postadressen eller e-postadressen ska avregistreras från aktiebolagsregistret,
aktieägares initiativrätt i publika aktiebolag begränsas,
verkställande direktörers firmateckningsrätt ändras så att hen alltid har rätt att företräda bolaget och teckna dess firma avseende sådana uppgifter som hen får sköta, och kravet att till särskild firmatecknare inte får utses någon som inte avser att ta del av verksamheten tas bort.
Förslagen föreslås träda i kraft den 1 juni 2019.

Grovt upphovsrättsbrott och grovt varumärkesbrott (SOU 2018:6)

Rubricerade ärende, diarienummer Ju2018/01146/L3, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

 

Yttrande över EU-kommissionens konsekvensanalys avseende förslag till bolagsrättspaket

Remissen omfattar två förslag till direktiv från EU-kommissionen och den konsekvensanalys som har tagits fram samlat för båda dessa förslag. De två aktuella förslagen är dels ett direktiv om användningen av digital teknik[1], dels ett direktiv om gränsöverskridande rörlighet[2].

Det förstnämnda förslaget syftar till att underlätta bolags användning av digital teknik vid bildande och registrering av bolag och filialer samt vid ingivande och ändring av uppgifter i företagsregister i medlemsstaterna. Det andra förslaget gäller att få mer harmoniserade regler för gränsöverskridande delningar och ombildningar av företag på den europeiska inre marknaden.

Regelrådets yttrande fokuserar i det följande på den konsekvensanalys som EU-kommissionen har upprättat i ärendet.

[1] Proposal for a Directive of the European Parliament and the Council amending Directive (EU) 2017/1132 as regards the use of digital tools and processes in company law
[2] Proposal for a Directive of the European Parliament and the Council amending Directive (EU) 2017/1132 as regards cross-border conversions, mergers and divisions

Konsekvenser för arbetsgivare vid återkallelse av uppehållstillstånd för arbete, Ds 2018:7

Rubricerade ärende, diarienummer Ju2018/01460/EMA, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Revisorsinspektionens promemoria Den framtida revisionen Morgondagens kompetenskrav – ändringar i förordningen (1995:665) om revisorer

Rubricerade ärende, diarienummer Ju2017/08451/L1, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Hyresmarknad utan svarthandel och otillåten andrahandsuthyrning (SOU 2017:86)

Rubricerade ärende, diarienummer Ju2017/08599/L1, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

 

Promemorian Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gasanordningar

Såvitt Regelrådet kan bedöma har regelgivarens utrymme att självständigt utforma sitt förslag till föreskrifter varit begränsat i förhållande till förordning (EU) 2016/426 om anordningar för förbränning av gasformiga bränslen och om upphävande av direktiv 2009/142/EG. I övrigt bedöms förslaget inte medföra effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Tillgång till upphovsrättsligt skyddat material för personer med läsnedsättning (Ds 2017:52)

Rubricerade ärende, diarienummer Ju2017/08388/L3, har remitterats till Regelrådet.

Remissen följer såvitt kan bedömas i allt väsentligt av ett EU-direktiv som inte lämnar något handlingsutrymme åt nationella särregler. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i ärendet.

Tillsyn över intygsgivare (promemoria)

Rubricerade ärende, ert diarienummer Ju2017/08131/L1, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Yttrande över Förstärkt följerätt (promemoria)

I remissen ingår förslag till ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

När ett exemplar av ett originalkonstverk säljs vidare efter den första överlåtelsen, har upphovsmannen i vissa fall rätt till särskild ersättning, s.k. följerätt. En upphovsrättsorganisation ansvarar för att samla in och vidarefördela följerättsersättningar till upphovsmännen. För att denna organisation ska kunna kontrollera vilka konsthandlare och auktionsföretag som är ersättningsskyldiga, finns en skyldighet att redovisa ersättningsgrundande försäljningar när organisationen begär det. Förslaget i remissen anges innebära att alla som är yrkesmässigt verksamma på konstmarknaden som säljare, förmedlare eller köpare ska lämna redovisning till upphovsrättsorganisationen utan att denna begär det. Redovisningen ska lämnas den 1 april varje år och omfatta all ersättningsgrundande försäljning som förekommit närmast föregående kalenderår. Om någon ersättningsgrundande försäljning inte har skett, ska detta i stället redovisas. Den ersättningsskyldige ska betala ersättningen när organisationen kräver in den. Organisationen har rätt till dröjsmålsränta från den 1 maj, om den ersättningsskyldige inte har betalat föregående års följeersättning då. Fordran på följerättsersättning ska preskriberas tre år efter utgången av det kalenderår då försäljningen ägde rum, om inte organisationen dessförinnan framställt krav till den ersättningsskyldige på ersättning eller erinrat om att fordran har förfallit till betalning.

Hyran vid nyproduktion – en utvärdering och utveckling av modellen med presumtionshyra

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Yttrande över Stärkt konsumentskydd på bostadsmarknaden (SOU 2017:31)

Remissen innehåller förslag som syftar till att stärka konsumentskyddet på bostadsmarknaden. Det föreslås bland annat krav på att bostadsrättsföreningar i sin årsredovisning ska göra komponentavskrivning samt redovisa för specifika nyckeltal. Därutöver ska en teknisk underhållsplan för nästkommande 50 år ingå i den ekonomiska planen, som i sin tur ska vara försedd med intyg från intygsgivare godkända av Boverket, dessa ska även ha en ansvarsförsäkring. Förslagen innebär även att det ej ska gå att ingå optionsavtal med undantag för förhandsavtal, att framtida överlåtelseavtal är ogiltiga, att pantsättning ska registreras och vara tillgängliga i lägenhetsregistret samt att kraven för upplåtelseavtal skärps. Ytterligare krav för fastighetsmäklare föreslås att ange detaljerad objektsbeskrivning samt bostadsrättens andel av föreningens lån.

Ändringarna som föreslås finns i följande författningar:

Utsökningsbalken (1981:774)
Lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Lag (1983:1046) om skyldighet för vissa bostadsrättsföreningar och bostadsaktiebolag att föra lägenhetsförteckning m.m.
Bostadsrättslagen (1991:614)
Lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt
Fastighetsmäklarlagen (2011:666)
Förordning (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer
Bostadsrättsförordningen (1991:630)
Förordning (2002:106) om kooperativ hyresrätt

Alla nyheter