2017-04-19

Justitiedepartementet

Remiss om Justitiedepartementets promemoria Kommunikation för vår gemensamma säkerhet (Ds. 2017:7)