2016-03-30

Riksantikvarieämbetet

Riksantikvarieämbetets förslag till verkställighetsföreskrifter om fornlämningsförklaring och tillstånd till metallsökare enligt kulturmiljölagen (1988:950)

Innehållet i förslaget

Rubricerade ärende, diarienummer 02604-2015, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.