2016-03-30

Finansdepartementet

Sänkt skatt på biodrivmedel (promemoria)

Innehållet i förslaget

Rubricerade ärende, ert diarienummer Fi2016/01004/S2, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet som inkom till Regelrådet den 14 mars 2016 med angiven svarstid den 18 mars 2016 och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

 

Regelrådets kanslisvar

Det bakomliggande förslaget

Taggar