2016-04-27

Boverket

Yttrande över Boverkets föreskrifter om anpassningar och avsteg för tillfälliga anläggningsboenden

Regelrådets ställningstagande:

Tumme upp

Regelrådet finner att konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning

Innehållet i förslaget

Boverket föreslår föreskrifter på grund av ändringar i plan- och byggförordningen (2011:338) (PBF) som trädde i kraft vid årsskiftet 2016. Ändringarna i PBF innebar att anpassningar och avsteg från utformningskrav och tekniska egenskapskrav för tillfälliga anläggningsboenden tillåts i skälig omfattning. För att precisera de anpassningar och avsteg som kan göras i enlighet med PBF och för att främja en mer enhetlig tillämpning i landet föreslår Boverket aktuella föreskrifter. De krav som omfattas av ändringen rör bland annat säkerhet i händelse av brand, skydd mot buller och säkerhet vid användning. Till exempel föreskrivs att de anpassningar och avsteg som görs i förhållande till vissa brandskyddsregler ska dokumenteras i brandskyddsdokumentationen och att anpassningar och avsteg från kraven på skydd mot buller får göras i alla utrymmen utom i sovrummen.