2017-01-18

Skatteverket

Yttrande över Skatteverkets förslag till föreskrifter om elektronisk ansökan om återbetalning eller kompensation av energiskatt i vissa fall

Regelrådets ställningstagande:

Tumme upp

Regelrådet finner att konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning

Innehållet i förslaget

Remissen innehåller förslag till föreskrifter om elektronisk ansökan om återbetalning eller kompensation av energiskatt i vissa fall.

Föreskrifterna innehåller bestämmelser om att sökanden som regel ska använda Skatteverkets e-tjänst utom i vissa specifika undantagsfall. Undantagen avser fall där sökanden inte kan få svensk e-legitimation. I dessa fall ska ansökan ske på fastställt formulär via Skatteverkets webbplats. Detsamma gäller juridisk person som saknar svenskt organisationsnummer.