Nya strategier för att stärka EU:s konkurrenskraft

Den 16 mars presenterade EU-kommissionen två meddelanden för att dels uppmärksamma att den inre marknaden fyller 30 år, dels för att presentera en strategi för att stärka EU:s konkurrenskraft på lång sikt.

Inre marknadsmeddelandet innehåller en beskrivning av de framsteg som gjorts på en rad områden och aviserade förslag för att påskynda den gröna och digitala omställningen, men också för att undanröja kvarstående hinder och brister vid införlivande och genomförande av EU-lagstiftningen i medlemsstaterna.

Konkurrenskraftsmeddelandet utgår från en ambition om att regelverk ska främja tillväxt. Det innehåller en beskrivning av initiativ och målsättningar på nio prioriterade områden, såsom forskning och innovation, digitalisering, finansiering och investering och internationell handel. Till varje område har det upprättats indikatorer som ska följa upp om målsättningarna uppnåtts. Alla regelverk ska vidare bli bättre och kommissionen föreslår bland annat inrättandet av en ny ”konkurrenskraftskontroll” (competitiveness check), utvecklandet av en metod för beräkning av ackumulerade effekter, större användning av regulativa sandlådor/testbäddar, utredning av solnedgångs- och översynsklausuler och ett förenklat uppgiftslämnande. Inom ramen för det senare aviserar kommissionen att de första förslagen ska lämnas innan hösten, inom de gröna, digitala och ekonomiska områdena, med målsättningen att de administrativa bördorna ska minska med 25 procent.

För mer information:
The single market at 30 (europa.eu)
Long-term competitiveness of the EU looking beyond 2030 | European Commission (europa.eu)