Ambitiös EU-agenda för bättre lagstiftning

Den nya EU-kommissionen under ledning av Ursula von der Leyen, lanserade den 29 januari sitt arbetsprogram för 2020. Programmet innehåller ett politiskt åtagande om satsningar på bättre lagstiftning. Detta inkluderar ett ökat fokus på framsynthet, utvärdering och integration av resultat från utvärderingar i stiftandet av nya lagar och att säkerställa att nya regler inte innebär onödiga bördor. Konkret har introduktionen av principen ”en-in-en-ut” (OIOO – One-In-One-Out), en ny plattform för regelförenkling (”Fit-for-future platform som ska ersätta nuvarande Refitplattformen) och ett meddelande om bättre lagstiftning aviserats.

Representanter från RegWatchEurope (RWE), det europeiska närverket av oberoende granskningsorgan, träffade den 31 januari Maroš Šefčovič, ny EU-kommissionär för regelförenklingsfrågor, för att diskutera dessa frågor och framtida samarbete. Šefčovič underströk att kommissionen hade målsättningen att förbättra kvaliteten på konsekvensutredningarna som åtföljer lagförslag. I syfte att öka transparensen ska såväl konsekvensutredningarna och underliggande utredningsmaterial göras tillgängliga i ett öppet register. Kommissionen kan dock endast säkerställa en god kvalitet på konsekvensutredningar till sina egna förslag. Även EU-parlamentet och Rådet behöver leva upp till gällande interinstitutionellt avtal om att konsekvensutredningar upprättas för deras ändringsförslag i den senare delen i lagstiftningsprocessen. Vad avser OIOO-principen sade kommissionären att det är en komplex fråga och att man höll på att utreda hur den ska tillämpas i praktiken. Avslutningsvis fanns en ömsesidig vilja om ett närmare samarbete mellan kommissionen och RWE, och även mellan RWE och nämnden för lagstiftningskontroll (RSB, Regulatory Scrutiny Board).

Efter mötet med kommissionären träffade RWE även RSB. Huvudsakligt fokus för detta möte var frågan om OIOO och vilken roll RSB skulle spela i detta sammanhang. RSB hade helt nyligen fått ett nytt mandat som inkluderar såväl granskning av OIOO som framsynthet. RSB:s ordförande Veronica Gaffey underströk dock att det viktigaste i RSB:s granskning även framgent kommer att vara kvaliteten på konsekvensutredningarna.

–        Det var möten i positiv anda och jag har förhoppningen att initiativen från EU-kommissionen och samarbete mellan olika institutioner kommer att leda till att EU-regelverket blir enklare att förstå och tillämpa och inte leder till onödiga bördor, sa Claes Norberg, Regelrådets representant i RWE, som deltog vid de båda mötena i Bryssel.

RWE överlämnade också dokumentation om medlemmarnas samlade erfarenheter av oberoende granskning, konsekvensutredningars kvalitet och OIOO, som finns på dess webbplats.

Läs mer om kommissionens arbetsprogram för 2020