Anna-Lena Bohm deltog vid möte i Svenskt Näringslivs SME-kommitté

En av dagordningspunkterna på Svenskt Näringslivs SME-kommitté den 8 februari var ”Regelförbättringsarbetet 2024”. Tillsammans med representanter från Tillväxtverket, Näringslivets Regelnämnd och Svenskt Näringsliv diskuterade Regelrådets ordförande Anna-Lena Bohm regeringens nya initiativ för att minska företagens regelbörda. Bland dessa initiativ kan nämnas aviseringen av två nya råd, Förenklingsrådet och Implementeringsrådet och vilka roller och funktioner olika aktörer har i policyprocessen. Anna-Lena lyfte de omfattande brister som finns i många konsekvensutredningar som remitteras till Regelrådet, inte minst avseende beskrivningar av effekter för små och medelstora företag och vilka kostnader EU-regler medför för svenska företag.

Läs mer på Svenskt Näringslivs webbplats