Anna-Lena Bohm, Regelrådets ordförande, summerar ordförandeskapet i RegWatchEurope 2023 och önskar God Jul!

Regelrådet är medlem i RegWatchEurope (RWE), ett informellt nätverk bestående av oberoende granskningsorgan från åtta länder. Vi arbetar på olika sätt med att främja regelförbättring på nationell och internationell nivå. Fokus ligger traditionellt på konsekvens­utredningsarbetet.

RWE har ett årligt roterande ordförandeskap och det har beslutats att i den mån det är möjligt ska RWE-ordförandeskapet sammanfalla med EU-ordförandeskapet. Då Sverige var ordförande i ministerrådet första halvåret 2023 var Regelrådet således ordförande för RWE hela året. Detta innebar betydligt mer internationellt arbete än vanligt, både för mig som ordförande, som formellt representerade RWE i olika sammanhang, och för medarbetarna på Regelrådets kansli som har bistått i förberedelserna och genomförandet av olika aktiviteter.

Möten med EU-institutioner

Bland årets RWE-aktiviteter kan nämnas att jag ledde den delegation som träffade EU-kommissionens vice ordförande, Maroš Šefčovič, och medlemmar ur hans kabinett för att diskutera aktuella frågor kopplade till EU:s lagstiftningsprocess, inklusive politiska åtaganden om tillväxtfrämjande regelverk och minska regelbördor för företag. Jag och andra representanter från RWE deltog vidare i två granskningskonferenser som anordnades av EU-kommissionens nämnd för lagstiftningskontroll (Regulatory Scrutiny Board, RSB), som i stora drag är EU:s motsvarighet till svenska Regelrådet. Den första utgick från RSB:s årsrapport för 2022, som fokuserade på kostnadsnyttoanalys, som av RSB ofta bedöms bristfällig i EU-kommissionens konsekvensutredningar. Den andra konferensen lyfte utmaningar i granskningen av bedömningar av effekter på konsumenter respektive konkurrenskraft. Jag deltog även i en paneldebatt i en större konferens om bättre lagstiftning, ”Regulating Regulatory Decision-making”, som anordnades inom ramen för det officiella svenska EU-ordförandeskapsprogrammet”.

Seminarier om innovation, ex post-utvärdering och EU-lagstiftning

Vi har också genomfört flera seminarier under året. Kartläggningar genomförda av bl.a. OECD visar att väldigt många länder av olika skäl, inte minst politiska, saknar processer för systematisk utvärdering av befintlig lagstiftning. Detta stämmer även för svenskt vidkommande. Ex post-utvärdering var ett tema för det första av fem seminarier som RWE anordnade under året. Bland slutsatserna kan nämnas behovet av en starkare koppling mellan konsekvensutredning ex ante och utvärdering i efterhand samt granskningsorgans betydelse för att säkerställa hög kvalitet i båda dessa avseenden.

Ett innovationsfrämjande ramverk för stärkt konkurrenskraft, tillväxt och välfärd har blivit en allt viktigare politisk målsättning. Regler ska främja, eller åtminstone inte hindra, innovation. Lagstiftningsprocessen påverkas å andra sidan av snabb teknologisk – och lagstiftningsteknisk – innovation, där det allt oftare hänvisas till experimentell lagstiftning och regulatoriska sandlådor. Men vad menar vi med innovation? Med innovationsvänlig lagstiftning? Med experimentell lagstiftning? Och hur utreder och bedömer vi reglers påverkan på innovation, och tvärtom? RWE anordnade två seminarier på temat innovation och lagstiftning för att borra djupare i dessa frågor.

Det fjärde seminariet som anordnades under det svenska RWE-ordförandeskapet handlade om granskning, genomförande och utvärdering av EU-lagstiftning och RWE-organens olika mandat och praxis i de olika stadierna av lagstiftningsprocessen diskuterades. RWE har vidare initierat ett gemensamt projekt, som fokuserar på en specifik rättsakt, EU:s dataskyddsförordning, GDPR, och vid workshoppen diskuterades närmare upplägg för det projektets genomförande. Vid det femte och sista seminariet under svenskt ordförandeskap diskuterades RWE-organens olika erfarenheter och praxis vad avser stöd till regelgivare i konsekvensutredningsarbetet i de olika länderna.

Vid flertalet konferenser deltog förutom representanter från RWE-organen även representanter från andra länders granskningsfunktioner, EU-kommissionen, Europaparlamentet och OECD.

Yttranden

RWE antog under året ett gemensamt yttrande över EU-kommissionens konkurrenskraftsmeddelande. Yttrandet är fokuserat till avsnittet om hur man vill åstadkomma ett bättre regulatoriskt ramverk och rör reflektioner kring den nya konkurrenskraftskontrollen, metodik för att bedöma kumulativa effekter, principen om ”en in, en ut”, minskade rapporteringsskyldigheter, utvärderingsklausuler, genomförande av EU-lagstiftning i medlemsstaterna samt nyckelindikatorer för att mäta hur målsättningarna uppnåtts.

RWE kommer även att anta ett gemensamt yttrande över EU-kommissionens rapport om den årliga regelbördan, Annual Burden Survey 2022, innan årsskiftet.

Ordförandeskapet 2024

Under 2023 hölls alla styrelse- respektive sekretariatsmöten i Stockholm. Nästa år, då jag lämnar över ordförandeskapsklubban till min nederländska kollega och ordförande för Nederländernas oberoende granskningsorgan ATR, Marijke van Hees, kommer dessa att hållas i Nederländerna. Jag och mina kollegor ser fram emot att fortsätta det goda samarbetet i RegWatchEurope, som antog ett ambitiöst arbetsprogram även för 2024 vid det senaste styrelsemötet den 12 december.

Anna-Lena Bohm

Avslutningsvis vill jag passa på att önska alla en riktigt

God jul och Gott nytt År!

/Anna-Lena Bohm, Regelrådets ordförande