Artikel i Svenska Dagbladet

SvD har idag publicerat en artikel om tvingande regler om betalningstider i näringslivet. I denna beskriver de felaktigt att ”Regelrådet ser förslaget som ett alltför grovt ingrepp i avtalsfriheten och vill därför att förslaget ska läggas ned.” Detta stämmer inte alls. Regelrådet är en fristående statlig kommitté som är politiskt oberoende och tar inte ställning till politiken bakom förslag till nya eller ändrade regler. Regelrådet tar följaktligen i sitt yttrande om ”Promemorian Tvingande regler om betalningstider i näringslivet” inte ställning till om förslaget är bra eller dåligt utan konstaterar att det saknas en beloppsmässig uppskattning av de administrativa kostnaderna och att rådet därför inte kan bedöma om den ur administrativ synpunkt lämpligaste lösningen valts. Regelrådet anser också att konsekvensutredningen är bristfällig då en sådan uppskattning saknas, den beskriver inte några alternativa lösningar eller lämnar några beloppsmässiga uppskattningar av andra kostnader som företag kan komma att drabbas av med anledning av förslaget och presenterar inte heller några uppgifter om förslagets effekter på konkurrensen.