Danska Näringslivets EU- och Regelforum ny medlem i RWE

Vid RWE:s (RegWatchEuropes) styrelsemöte den 3 juni antogs Näringslivets EU- och Regelforum som den åttonde och senaste medlemmen.

Forumet är ett oberoende rådgivande organ som inrättats av danska regeringen med uppgift att stödja regeringen i dess arbete med att förenkla för företag. Det är en sammanslagning av två tidigare organ, Verksamhetsforum för enklare regler och Implementeringsrådet, som båda har spelat viktiga roller i Danmarks regelförenklingsarbete. Det nya forumet ska identifiera områden, nationellt och på EU-nivå, där företag möter de största utmaningarna beträffande kostsamma, tidskrävande och utvecklingshämmande regler, konkretisera specifika problem och föreslå möjliga förenklingar. Forumet ska lämna rekommendationer så att det nationella genomförandet av EU-lagstiftning genererar minsta möjliga kostnader för företag. Forumet ska även lämna rekommendationer som syftar till att främja utvecklandet av nya affärsmodeller, ny teknologi och digitala lösningar för att förenkla för företag.

Forumet ska i sitt arbete inhämta information och expertis från relevanta intressenter och säkerställa att berörda departement löpande hålls uppdaterade. Regeringen ska antingen följa forumets rekommendationer eller motivera varför de inte avser följa dem.

Forumet består av 20 ledamöter från danska företag, näringslivsorganisationer, fackliga organisationer och särskilda experter. De har ett mandat på tre år, med möjlighet till förlängning.

Läs mer om Näringslivets EU- och Regelforum

Läs mer om RegWatchEurope