En inre marknad för digitala tjänster 

Regelrådet har granskat konsekvensutredningen till slutbetänkandet om kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en inre marknad för digitala tjänster (Digital Services Act, DSA). Förordningen fastställer harmoniserade regler som syftar till en säker onlinemiljö.

Regelrådet bedömer att utredningen redovisar de delar som uttryckligen anges i kommittédirektivet på ett utförligt och transparent sätt. Regelrådet anser emellertid att det är olyckligt att utredningen inte fått ett tydligt uppdrag att även redovisa konsekvenserna av de materiella kraven i EU-förordningen på svenska företag. Att det kvarstår mycket stora osäkerheter om vilka svenska företag som träffas av de nya kraven och vilka konsekvenser, inte minst kostnadsmässiga, som de nya kraven medför för svenska företag är oroväckande. Mot bakgrund av att delar av EU-förordningen redan börjat tillämpas och att den ska vara fullt tillämplig från februari nästa år anser Regelrådet att det är hög tid att genomföra behövliga analyser på nationell nivå. Att en utvärdering i efterhand föreslås är visserligen bra, men en sådan utvärdering bör aldrig ersätta en grundlig konsekvensutredning innan lagstiftning träder i kraft, om det inte finns mycket särskilda skäl.

Läs mer