”Ett starkt Regelråd minskar regelkrånglet”

Anna-Lena Bohm

Anna-Lena Bohm, Regelrådets ordförande, har blivit intervjuad i ”Regelpodden” som drivs av Näringslivets Regelnämnd (NNR).

Anna-Lena berättar i podden om hur granskningen i Regelrådet går till i praktiken och vilka regelgivare som remitterar högst andel bristfälliga konsekvensutredningar.

Hon ger sin syn på Regelrådets mandat och resurser, i jämförelse med andra oberoende granskningsorgan, och menar bland annat att Regelrådets mandat idag är för svagt och att det saknas en återremitteringsrätt.

För att konsekvensutredningarna ska bli bättre måste Regelrådet komma in tidigare i lagstiftningsprocessen, genom att regelgivare remitterar till Regelrådet tidigare. Hon konstaterar att det ofta saknas nationella konsekvensutredningar i EU:s lagstiftningsprocess.

Hon berättar hur Regelrådets internationella arbete ser ut, framför allt arbetet inom RegWatchEurope. Förutom utbyte av bästa praxis för granskning, stöd och utvärdering genomförs även gemensamma projekt – just nu kring GDPR – och det förs löpande dialoger med EU:s institutioner om regelförbättring.

Anna-Lena delger i podden även sina tankar om de av regeringen aviserade Förenklings- och Implementeringsråden, vikten av politiska beslut och helhetsperspektiv i policyprocessen, från konsekvensutredning ex ante till utvärdering ex post.

Lyssna på podden