EU-institutioner betonar vikten av konsekvensutredning vid regelgivning

På initiativ av RegWatchEurope (RWE) anordnades den 2 december en högnivåkonferens i december om regelförenkling med deltagare från EU-kommissionen, Europaparlamentet, Rådet, Revisionsrätten, Regionkommittén och Ekonomiska och sociala kommittén, RWE samt medlemsstater. Konferensen utgick från kommissionens meddelande om bättre lagstiftning från april. De huvudsakliga slutsatserna var att EU-lagstiftningen måste bli tydligare, mer sammanhängande och mer effektivt genomförda i medlemsstaterna. Representanter från rådet och parlamentet medgav att de måste bli bättre på att genomföra konsekvensutredningar och lyfte behovet av ett större fokus på detta framöver.

Se konferensen i efterhand här.