EU-konferenser om bättre lagstiftning

Under det tjeckiska EU-ordförandeskapets värdskap anordnades i Prag den 8-9 september en konferens om bättre lagstiftning, i år med temat lagstiftningsprocesser i kristid. Med färska exempel från de tusentals pandemirelaterade åtgärder som vidtagits globalt de senaste åren, diskuterades bland annat hur man säkerställer att alternativa lösningar och konsekvenser är tillräckligt väl belysta även då regler och policies behöver tas fram mycket snabbt. Snabba samråd, tvärsektoriella rådgivande expertgrupper, möjligheter till förenklade konsekvensutredningar ex ante och snabba ex-postutvärderingar var några rekommendationer. Vikten av proportionalitet, transparens och balanserad kommunikation betonades. Varje roterande EU-ordförandeskap förväntas anordna en konferens om bättre lagstiftning, den s.k. DEBR-konferensen (Directors and Experts of Better Regulation).

Samtidigt, den 8 september, arrangerade Europaparlamentets utredningstjänst, EPRS, en konferens på samma tema. Bland annat diskuterades betydelsen av ökad delaktighet, mer målinriktade och inkluderande samrådsprocesser, strategisk framsyn och ett bättre utnyttjande av de verktyg som står till buds. Samtidigt framhölls att lagstiftningsprocesserna behöver bli mer ändamålsenliga och evidensbaserade, att covid har lärt oss att innovation kan vara en väg ut ur kriser och att ramverken måste vara anpassningsbara för att möjliggöra lagstiftning i en alltmer föränderlig verklighet. Konferensen, som hölls digitalt, var den första i en serie som planeras anordnas årligen av Europaparlamentet.

EPRS-konferensen