EU-ordförandeskapets konferens om bättre lagstiftning

Den 23-24 januari träffades ett 80-tal experter från EU:s medlemsstater och institutioner, OECD, akademi och näringsliv i Stockholm för att diskutera hur konkurrenskraft och tillväxt kan främjas genom en bättre lagstiftningsprocess. Regelrådet och RegWatchEurope representerades av Anna-Lena Bohm, ordförande.

Det konstaterades att det stiftas allt fler lagar på allt fler områden och dessutom i en allt snabbare takt. Detta medför att olika regelverk i allt större utsträckning överlappar varandra och blir svårare att både tolka och tillämpa. Att beslutsfattare är angelägna om att visa handlingskraft genom snabba åtgärder innebär ofta att undantag från ordinarie rutiner för konsekvensutredning, samråd och utvärdering görs. Sammantaget medför dessa trender en sämre kvalitet på lagstiftningen och en negativ påverkan på företags konkurrenskraft.

Bland slutsatserna kan nämnas att bättre, evidensbaserade konsekvensutredningar i samband med regelutformning och mer systematiska utvärderingar av befintliga regelverk i efterhand är nödvändiga verktyg för att säkerställa att regler är kontinuerligt ändamålsenliga och inte medför högre kostnader än nödvändigt. Samråd med berörda aktörer genom hela policycykeln, och vikten av återkoppling, är också en nyckelfaktor. Olika aspekter på incitament och proportionalitet belystes och vikten av oberoende granskning underströks.

Konferensen, ”Directors and Experts of Better Regulation” (DEBR), är en återkommande konferens som anordnas av varje EU-ordförandeskap.

Se ett filmklipp från konferensen