Förändringar i Regelrådet

Från 2015 är Regelrådet ett särskilt oberoende beslutsorgan inom Tillväxtverket. Regelrådets oberoende granskning fortsätter alltså men i en ny organisationsform. Regelrådet har sedan det inrättades år 2008 varit en tidsbegränsad oberoende statlig kommitté under Näringsdepartementet.

Från och med årsskiftet 2014/2015 har Regelrådet ett delvis förändrat uppdrag. Den oberoende granskningen av regelgivarnas konsekvensutredningar kommer att fortsätta. Bedömningen av de administrativa kostnaderna sker inte längre i ett separat ställningstagande utan inkluderas framgent i bedömningen av konsekvensutredningen som helhet. Rådet fortsätter också sitt arbete med att på begäran från regelgivare granska EU-konsekvensutredningar till EU-förslag som kan få stor påverkan på företag i Sverige och lämna en rekommendation om vad en svensk konsekvensutredning bör innehålla.

En annan förändring är att kansliets stödjande och utbildande verksamhet till kommittéer, departement och myndigheter övergår till Tillväxtverket. Mer information om detta skickas ut av Tillväxtverket efter årsskiftet.

Vi vill också rikta ett särskilt tack till Regelrådets ordförande Karin Lindell som slutar vid årsskiftet. Hon har med sin breda kompetens och sitt engagemang varit en stor tillgång för rådet och har gjort ett fantastiskt arbete för regelförenkling både här i Sverige och i Europa.

Regelrådet arbetar just nu med en slutrapport som ger en sammanfattande bild av rådets sex år som kommitté. Rapporten kommer att överlämnas till regeringen den 19 januari 2015 och kommer att vara tillgänglig på Regelrådets webbplats samma datum.

Vi hoppas på ett fortsatt bra samarbete med er alla i arbetet med regelförenkling i vår nya hemvist på Tillväxtverket. Regelrådet nås även fortsättningsvis via www.regelradet.se eller regelradet@www.regelradet.se