Hållbar utbyggnad av vindkraft

Regelrådet har yttrat sig över betänkandet ”Värdet av vinden – kompensation, incitament och planering för hållbar fortsatt utbyggnad av vindkraften (SOU 2023:18). Regelrådet konstaterar att utredningsuppdraget satt gränser för möjliga förslag. Uppdraget är visserligen inte att lösa hela den svenska energiförsörjningen. Trots detta och trots förväntade begränsade direkta effekter på företag, anser Regelrådet att konsekvensutredningen behöver tydliggöra hur företagen påverkas, även indirekt.

Energibehovet förväntas öka kraftigt och få stor betydelse för det svenska näringslivets framtid. Regelrådet bedömer att finansieringsfrågan behöver utredas ytterligare. Bland annat behöver, som förslagsställaren anger, kommunerna resurser för att tillgodose företagens behov. Regelrådet får av konsekvensutredningen inte heller en tillräcklig bild av de långsiktiga lösningarna för företag.

Läs hela yttrandet här