Kommissionens åtgärder för att förenkla för företagen

Den 2 oktober fattade EU-kommissionen beslut om ytterligare ett steg för att göra EU:s lagstiftning enklare och mer ”ändamålsenlig”. I en kommuniké fastställer kommissionen, per politikområde, åtgärder för att förenkla eller upphäva EU:s lagar, minska den administrativa bördan för företag och se till att genomförandet av EU:s lagstiftning blir enklare.

Kommunikén innehåller också resultaten av en genomgång av all EU-lagstiftning och definierar ett antal åtgärder som antingen redan genomförts, eller som är föreslagna till rådet och Europaparlamentet. EU-kommissionen meddelade vidare att en resultattavla kommer att offentliggöras för att följa framstegen på europeisk och nationell nivå. Läs mer här.