Kortare ledtider för elnätsutbyggnad

Regelrådet har granskat Energimarknadsinspektionens rapport ”Kortare ledtider för elnätsutbyggnad” med tillhörande konsekvensutredning. Konsekvensutredning är väl genomförd, pedagogisk och tydlig. Vidare ger myndigheten en utförlig beskrivning av berörda företag och hur de förslag som presenteras kan ha en positiv och inte minst viktig effekt för elnätets utbyggnad.

Myndigheterna kan tillsammans med nätägarna korta ledtiderna för elnätsutbyggnad med en tredjedel genom de åtgärder som identifierats inom ramen för arbetet med rapporten. Vissa av åtgärderna kan nätägarna och myndigheterna genomföra direkt utan författningsändringar, bland annat genom tidig dialog med Försvarsmakten, tidig naturvärdesinventering och fältbesök samt tidig kommunikation med allmänheten och markägarna. Under arbetets gång har det skapats en plattform för kunskapsutbyte och vidare lärande. Plattformens syfte är att samla kompetens för att möjliggöra effektivisering och vidareutveckling av processen för elnätsutbyggnad.

I rapporten lämnas förslag till författningsändringar. Bland annat handlar det om att ledningsrättsförrättningen ska kunna ske parallellt med handläggningen av en ansökan om nätkoncession för linje, vilket skulle effektivisera handläggningsprocessen. Utöver detta identifieras frågor som bör utredas vidare, bland annat gällande ändring av giltighetstiden för tillstånd och dispenser samt ersättning för markåtkomst. Rapporten är en produkt av det uppdrag som myndigheten tillsammans med Lantmäteriet och länsstyrelserna har fått av regeringen för att utveckla och testa nya arbetssätt för att bygga ut eller förstärka det svenska elnätet.

Läs mer